Regulamin2018-12-05T20:58:00+00:00
Loading...

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TORU KOLARSKIEGO W PRUSZKOWIE ARENA PRUSZKÓW

I. Postanowienia ogólne.

 1. Tor Kolarski w Pruszkowie ARENA Pruszków jest własnością Polskiego Związku Kolarskiego z siedzibą przy ul. Andrzeja 1 w Pruszkowie. Zarządzany i administrowany jest przez ARENA Pruszków – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie przy ulicy Andrzeja 1, 05-800 Pruszków wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr  KRS 0000330484, REGON 141754965, NIP 5342413972, zwaną dalej Arena sp. z o.o.
 2. Serwis internetowy działający pod adresem „www.arenapruszkow.pl”, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Arena Sp. z o. o.
 3. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z Serwisu.
 4. Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności Toru Kolarskiego w Pruszkowie ARENA Pruszków oraz bieżących projektach organizowanych przez Arena Sp. z o. o.
 5. Serwis umożliwia ponadto wsparcie działalności Polskiego Związku Kolarskiego poprzez dokonanie płatności online za pośrednictwem Arena Sp. z o. o.
 6. Do wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w Serwisie prawa przysługują Arena Sp. z o. o. i ich użycie bez zgody Arena Sp. z o. o. jest zabronione. Tylko materiały oznaczone frazą „Do pobrania” mogą być pobrane zgodnie z prawem.

II. Płatność online – darozwizna na rzecz Polskiego Związku Kolarskiego.

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Polskiego Związku Kolarskiego w celu przywrócenia jego normalnej działalności poprzez spłatę zadłużenia wobec wierzyciela – firmy Mostostal S.A.
 2. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych payu.pl. Przekierowanie do www.payu.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.
 3. Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN).
 4. W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:
  internetowy przelew bankowy (lista banków na stronie http://https://www.payu.pl/metody-platnosci/przelew-internetowy),
  karta kredytowa lub debetowa (lista kart na stronie http://https://www.payu.pl/metody-platnosci/karty-platnicze)
 5. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin www.payu.pl dostępny pod adresem: https://www.payu.pl/sites/pl_payu/files/downloads/Regulamin%20pojedynczej%20transakcji%20p%c5%82atniczej%20PayU_1.pdf?20181205205719
 6. W ciągu 14 dni od zakończenia kolejnego trzymiesięcznego okresu zbiórki pieniędzy, przyjmując termin upływu pierwszego okresu jako ostatni dzień marca 2019 r., na stronie internetowej organizatora zbiórki publikowany jest raport ze zbiórki pieniędzy. Raport zawiera informacje o zebranych środkach finansowych oraz o ilości darczyńców.
 7. Darczyńcy, którzy wyrażą zgodę na publikację imienia i nazwiska (osoba fizyczna) albo nazwy (osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej) oraz informacji o wysokości przekazanych środków finansowych, zostaną wskazani indywidualnie w kwartalnym raporcie ze zbiórki pieniędzy.
 8. Zgodę na publikację danych, o których mowa w pkt. 7, Darczyńca może wyrazić w trakcie dokonywania wpłaty online poprzez zaznaczenie pola o treści „wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska (nazwy) oraz wysokości darowizny w raportach ze zbiórki”.

III. Ochrona danych osobowych.

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane przez Państwa w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych Arena sp. z o.o. i w związku z realizowanymi usługami zbiórką pieniędzy na rzecz Polskiego Związku Kolarskiego.
 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Arena sp. z o.o. zawiera „Polityka prywatności” umieszczona na stronie www. arenapruszków.pl.
 4. Dane osób, które decydują się przekazać darowiznę za pośrednictwem formularza wpłaty przekazywane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych właścicielowi serwisu Payu.pl. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na przekazanie danych właścicielowi serwisu Payu.pl – firmie PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

Postanowienia końcowe.

 1. Arena sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.